Akademski građani Crne Gore su samo pasivni posmatrači društvenih procesa

Iz Foruma mladih SDP-a poručili su povodom Dana studenata da je suština obilježavanja tog datuma buđenje društvenog aktivizma mladih i pokretanje debate o polažaju studenata u današnjoj Crnoj Gori.

“Politizacija Univerziteta Crne Gore, neusklađenost  studijskih programa sa potrebama tržišta rada, nemogućnost sticanja radnog iskustva tokom studija , samo su dio problema koji se tiču studentske populacije a o kojima niko ne govori. Univerzitet ne pokazuje spremnost da inicira rješavanje ovih, za studentsku populaciju, bitnih pitanja, a u Strategiji razvoja visokog obrazovanja samo su evidentirani problemi  i nijesu ponuđena rješenja. Pomenuta Strategija je jasan znak da pokretači poboljšanja položaja studenata mogu biti samo studenti i da je iluzorno očekivati da za početak reformi možemo čekati državne institucije”, saopštili su iz SDP-a

Oni su podsjetili da se ovaj dan obilježava kao sjećanje na pogibiju Žarka Marinovića sa Cetinja koji je na današnji dan 1936. bio žrtva sukova tokom studentskih demostracija čiji je cilj bio borba za prava studenata i pružanje otpora “represiji koju je sprovodila Vlada Milana Stojadinovića”. Dodali su da je Marinović simbol antifašizma u Jugoslaviji te da je njegova hrabrost bila podstrek studentima da nastave borbu za autonomiju Univerziteta.

“Iako naša zemlja obilježavanjem ovog datuma deklarativno poštuje tekovine Marinovićeve borbe, očigledno je da studentske organizacije nijesu posvećene borbi za ideale proklamovane davne 1936. godine.  Nasuprot studentima u drugim evropskim zemljama,  akademski građani u Crnoj Gori nijesu nosioci promjena već su pasivni posmatrači društvenih procesa. Obaveza mladih ljudi je da otpočnu borbu za pravednije društvo”, zaključili su iz Foruma mladih Socijaldemokratske partije.

Izvor: Portal Vijesti

Marković: Sjećanje na književne velikane je afirmacija kulturnih vrijednosti

Dužnost svake odgovorne države  je da kroz očuvanje književne tradicije, stvara, jača i obogaćuje kulturni identitet vlastitog naroda, jer književnost sama po sebi predstavlja najplemenitiji odraz duha i svijesti jedne zajednice.

Danas je veliki jubilej pisane riječi u Crnoj Gori, dan kada je 1935. godine rođen Danilo Kiš, velikan crnogorske, južnoslovenske i svjetske književnosti. Nakon golgote proživljene u drugom svjetskom ratu i gubitka oca, Danilo se sa majkom i sestrom seli u rodni grad svoje majke, na Cetinje. Već kao učenik cetinjske gimnazije, Danilo se okreće književnosti, a na njegov intelektualni razvoj imao je veliki uticaj i ujak Risto Dragićević, poznati crnogorski istoričar.

Njegova djela predstavljaju doprinos ne samo južnoslovenskoj već i svjetskoj književnosti.

“Rani jadi”, “Bašta pepeo”, “Grobnica za Borisa Davidoviča”, samo su dio opusa koji je Danilo ostavio za sobom. Oplemenjivanje kulturne tradicije i afirmisanje književnih djela velikana sa naših prostora, predstavljaju preduslov za pozicioniranje pisane riječi kao najduhovnijeg iskaza kulturnog identiteta jedne zajednice.

Na isti način kao što je Danilo svoje znanje prenosio studentima na Sorboni, gdje je i predavao, dužni smo da njegovu pisanu riječ prezentujemo mladim generacijama i da na taj način stvorimo ambijent pogodan za kulturni i duhovni razvoj.

Kakav odnos današnja Crna Gora ima prema liku i djelu Danila Kiša? Gdje je na Cetinju muzej posvećen čovjeku koji je 1989. godine bio nominovan za Nobelovu nagradu za književnost, a koji je odrastao u tom gradu?

Na očuvanju i afirmaciji kulturnog nasljeđa, pokazuje se snaga institucija jedne države, ali i svijest pojedinca o značaju i ljepoti kulturnog nasljeđa kojem pripada.

Zato je upravo na nama mladima da ukazujemo na ovakve datume da bi se svijest o očuvanju kulturne baštine produbila i podigla viši nivo.

Hadžialjević: Da Berane budu grad perspektive za mlade

Berane, grad koji je u svojoj prošlosti dao veliki broj pisaca, umjetnika i sportista, danas je grad u kojem mladi ljudi nemaju mogućnost da iskažu svoje potencijale. Zbog nezaposlenosti mladi su primorani da napuštaju svoj zavičaj, zbog čega grad na Limu već dvije decenije karakteriše depopulacija koja poprima razmjere humanitarne katastrofe.

Za ovakvo stanje odgovorni  su politički akteri  sa državnog i lokalnog nivoa. Sa jedne strane imamo poharu od strane DPS-a i satelita sa državnog a sa druge prilično nesposobnu lokalnu vlast koja nije riješila skoro ni jedno bitno životno pitanje u protekle četire godine. Umjesto toga su se pojedinci često bavili pitanjima koja dijele a ne ujedinjuju Berance. Zbog želje da zadrže status quo, najgori odnos imaju prema perspektivnim mladim ljudima, čije progresivne ideje percipiraju kao prijetnje.

Koalicija SDP – Demos će, okrenuta mladima, promovisati vrijednosti koje će im omogućiti da iskažu svoj puni potencijal, nezavisno od partijske pripadnosti ili nedostatka iste. Zbog želje da mladima stvori što bolji ambijent za razvoj i napredak  u fokusu naše politike biće  poboljšanje uslova u kojima uče osnovci i srednjoškolci.  Naš prioritet biće izgradnja savremenog sportskog centra, organizovanje besplatnih seminara, kurseva jezika i računara, kao i obezbjeđivanje  stipendija za  najbolje srednjoškolce i studente.  Svjesni činjenice da se temelji  za obrazovanje stiču u najranijem školskom periodu i da živimo u vremenu u kojem je rad na računaru osnovna vještina neophodna mladim ljudima, naša partija ima za cilj da obezbijedi laptopove svim prvacima u beranskoj opštini.

Naša lista ima i kadrovski potencijal i ljudsku potrebu da ozbiljno pristupi rješavanju ključnih problema koji brinu mlade Berance što će pokazati ne samo kroz ovu kampanju nego u periodu između izbora kada ostali politički subjekti o tome uglavnom ne brinu.

Obezbijediti polaznicima stručnog osposobljavnja prava garantovana Zakonom

Generalni sekretar Foruma mladih SDP Stefan Jelić i član Predsjedništva Foruma mladih Vlado Laličić, održali su press konferenciju kako bi ukazali na jedan dio problema sa kojima su se suočavali polaznici programa stručnog osposobljavanja prethodnih godina.

Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, koji počinje sjutra, organizuje se po šesti put, i ove godine oglašeno je 10.029 slobodnih mjesta od čega 60% iz privatnog, a 40% iz javnog sektora.
Za učešće u ovogodišnjem programu prijavilo se 3.241 lice, a 3.055 ostvarilo je pravo da se stručno osposobljava.

Ovaj program je osmišljen kako bi visokoškolci nakon završenih osnovnih i specijalističkih studija stekli praktično radno iskustvo u onim oblastima za koje su školovali, a poslodavci su dužni da korisnicima omoguće stručno osposobljavanje, po programu za određenu oblast djelatnosti, koji je donijet u skladu sa Zakonom o stručnom osposobljavanju, kako bi unaprijedili i dopunuili ranije stečena teorijska znanja i vještine.”, poručio je Jelić.

Međutim, nije rijedak slučaj da polaznici programa, posebno oni koji se stručno osposobljavaju u privatnom sektoru, ne stiču praktično iskustvo na poslovima previđenim njihovim obrazovnim profilom.

On je podsjetio javnost na slučaj studentkinje Fakulteta političkih nauka, koja je nakon potpisivanja ugovora o stručnom osposobljavanju otpočela rad u privatnoj firmi, i kojoj je glavni zadatak na poslu bila prodaja prateće opreme za mobilne telefone.
Istakao je da se stiče utisak da poslodavci u privatnom sektoru, na polaznike ovog programa gledaju isključivo kao na besplatnu radnu snagu.

Jelić je zaključio, da je kako bi se spriječile zloupotrebe ovog programa, potrebno dopuniti Zakon o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem, osmisliti efektivniji sistem kontrole i uvesti restriktivniju kaznenu politiku prema poslodavcima koji se ne pridržavaju pravila predviđenih zakonom.
Član Predsjedništva Foruma mladih SDP, Vlado Laličić je naglasio da je svrha ovog programa da teorijsko znanje stečeno na fakultetu, studenti pretoče u praktično znanje kod poslodavca kod kojih se obučavaju.

“Mnogi studenti nemaju priliku da stručno osposobljavanje obavljaju na radnim mjestima koja su u skladu sa njihovim obrazovnim profilom.”

Zbog toga je potrebno da svaku zloupotrebu prijave nadležnim državnim organima jer je njihovo osnovno pravo da se stručno osposobljavaju u struci, odnosno na radnom mjestu koje je u skladu sa njihovim obrazovnim profilom.

Dašić: Izgraditi društvo tolerancije i pravde

Na današnji dan, prije 69 godina, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Deklaracijom o ljudskim pravima počela je savremena era međunarodne pravne zaštite i prava pojedinaca. Danas rastuća mreža međunarodnih ugovora i mehanizama za zaštitu ljudskih prava obavezuje države da poštuju, štite i ispunjavaju ljudska prava svih ljudi, bez diskriminacije.

Kao i u svim društvima, i u Crnoj Gori zdravlje, snaga i otpornost društva zavise od ljudske solidarnosti i uzajamnog razumijevanja. Poštovanje ljudskih prava je od suštinskog značaja za sprečavanje sukoba i promovisanje ljudskog razvoja, dok respektabilnost pluralizma i slavljenje različitosti obogaćuje demokratiju i jača društvo.

Boja kože, vjera, nacija, seksualna orjentacija, invaliditet ne smiju biti prepreke u poštovanju jedni drugih. Samo iskrena posvećenost unapređenju jednakosti predstavlja osnovu za razvoj, a zaštita i promocija boraca za ljudska prava, kao i inkluzija ranjivih grupa, svojstvene su demokratskim društvima, zasnovanim na ljudskim pravima.

U Crnoj Gori treba intenzivnije raditi na daljoj izgradnji društva pravde, jednakosti i tolerancije, u kome se poštuju prava svakog pojedinca i u kome sve institucije rade svoj posao u okvirima zakonom utvrđenih ovlašćenja. Ne smijemo zaboraviti da trebamo insistirati na procesuiranju ratnih zločina po principu komandne odgovornosti.

Kako korumpirani mediji znače smrt demokratije, a sloboda medija je pokazatelj poštovanja ljudskih prava u jednom društvu, možemo uočiti koliko trenutna vlast urušava prava i dostojanstvo svojih građana kroz neprimjeren uticaj na Savjet RTCG-a, što je nedavno posebno upozorila Evropska Komisija i napomenula da upravni organi državne televizije moraju biti zaštićeni od neprimjerenih političkih uticaja i pritiska.

Depolititzacijom i deprivatizacijom Uprave policije i ANB-a i ostalih bezbjedosnih službi, uz očuvanje profesionalog sastava i dubinskog utvrđivanje veza segmenata policije i organizovanog kriminala, možemo stvoriti osnove demokratske sigurnosti, koje predstavljaju legitimne i međusobno priznate demokratske institucije, efikasno i nezavisno sudstvo, nezavisni, pluralistički i odgovorni mediji, sloboda izražavanja, sloboda okupljanja i sloboda udruživanja, kao i inkluzivno društvo.

Ljudsko dostojanstvo i slobode su temelji za izgradnju modernog i razvijenog društva.

 

Varagić: Sve više volontera među mladima

U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan volontera koji nas podsjeća na humaniju crtu čovječanstva i želju za većim učešćem mladih u kreiranju bolje i ljepše zajednice.

“Crnogorsko društvo, koje je ukalupljeno u sistem monotonije i letargičnosti, mora pokazati više empatije i želje za kreiranjem ljepšeg okruženja i čistije svjesti kolektiva. Volontiranje ne podrazumjeva samo besplatno obavljanje određenog rada, već i poistovjećivanje sa najbližim okruženjem. Jedino tako individualno može postati i kolektivno, i jedino na taj način interes kolektiva može postati interes pojedinca.

U našem okruženju mladi pokazuju veće učešće u volonterskim akcijama, bilo kroz civilni sektor ili putem samoinicijative. Naravno da se ne može očekivati da za jednu noć aktivizam mladih rezultira većim promjenama, ali počev od sopstvene okoline i sopstvenog društva i ostatak kolektiva može primiti zajednički obrazac ponašanja i tako doprinjeti boljitku sveukupnog stanja.”, saopštio je potpredsjednik Foruma mladih Nebojša Varagić.

Mi mladi moramo biti primjer brige za naredne generacije, jer jedino zemlja čija omladina radi u interesu šire zajednice može očekivati bolju perspektivu i ljepšu i zdraviju budućnost.

Ozvaničena saradnja mladih socijaldemokrata regiona

U Ljubljani, u periodu od 24. do 26. novembra, organizovan je sastanak SD9 -organizacije, koja je okuplja veliki broj mladih socijaldemokrata iz cijelog regiona.

Forum mladih SDP Crne Gore predstavljali su Predsjednik Foruma mladih Emir Hadžimušović i Generalni sekretar Foruma mladih Stefan Jelić.

Sastanak u Ljubljani je bio veoma efikasan. Donešen je niz odluka bitnih za funkcionisanje ove organizacije. Usvojen je novi Statut organizacije, koji između ostalog definiše kriterijume za prijem u članstvo novih organizacija,  formirane su radne grupe koje će raditi na organizaciji prvog Kongresa, i načelno je usaglašeno da će SD9 biti formalno registrovan u Sloveniji.

Članice SD9 organizacije pored Foruma mladih SDP Crne Gore su Mladi forum SD Slovenije, Demokratska omladina Srbije, Omladina Lige socijaldemokrata Vojvodine, Forum mladih SDP Hrvatske, Socijaldemokratska omladina Makedonije, Socijaldemokratska omladina SDU Srbije i drugi.

Učesnici su imali priliku da budu gosti na Kongresu Mladog foruma Socijaldemokrata Slovenije na kojem je izabrano novo rukovodstvo na čelu sa novim predsjednikom Andrejom Omerzelom.

Prisutnima na Kongresu, ispred Foruma mladih SDP Crne Gore, obratio se predsjednik Emir Hadžimušović. On je istakao nužnost saradnje svih socijaldemokrata u regionu i nadu da će jedna ovakva organizacija doprinjeti učvršćivanju i jačoj promociji ideje socijaldemokratije među mladima.

Nakon završetka Kongresa, potpisivanjem Sporazuma o saradnji, formalno je ozvaničena saradnja mladih socijaldemokrata iz regiona.

Subašić i Jelić boravili u studijskoj posjeti Laburistima u Mančesteru

Potpredsjednica Foruma mladih Anita Subašić i Generalni sekretar Stefan Jelić, boravili su proteklih dana u studijskoj posjeti Mančesteru u organizaciji Laburističke partije Mančestera.

U toku same  studijske posjete, predstavnici Foruma mladih dobili su više informacija o tome kako su i na koji način  Laburisti vodili kampanju u Mančesteru.

Bilo je riječi i o pozitivnim praksama i iskustvima sa kojima su se susretali Laburisti u tom gradu kao i o upotrebi društvenih mreža i drugih korisnih alata u  izbornoj kampanji.

Predstavnici Foruma mladih imali su priliku da razgovaraju i aktivno učestvuju u diskusiji sa gradonačelnikom Mančestera Andijem Bunhamom,  koji ih je  upoznao sa načinom organizacije grada i tekućim problemima sa kojima se susreću građani Mančestera, kao i sa poslanicima Laburističke partije  u Britanskom Parlamentu.

 

Ajla Biševac predsjednica Foruma mladih u Rožajama

Na devetoj redovnoj Konvenciji Foruma mladih SDP u Rožajama, koja je održana danas, za predsjednicu Opštinskog odbora Foruma mladih u toj opštini izabrana je Ajla Biševac.

Biševac se zahvalila svim članovima na ukazanom povjerenju i istakla da će u narednom periodu Forum mladih SDP Rožaje pripremiti dinamički plan aktivnosti i raditi na omasovljavanju članstva u Rožajama.

Prema njenim riječima, mladim ljudima u Rožajama se ne posvećuje pažnja i  u potpunosti su izolovani u pogledu donošenja odluka koje se tiču njih samih, a nezaposlenost, teška materijalna situacija i neinformisanost dovode do masovnog iseljavanja mladih iz Rožaja u dijasporu.

Upravo će jedan od glavnih ciljeva Foruma mladih u Rožajama u narednom periodu biti osmišljavanje jasne strategije za poboljšanje opšteg položaja mladih u Rožajama.

Konvenciji  su prisustvovali bivši predsjednik Foruma mladih u Rožajama Zulfikar Kurtagić, predsjednik Opštinskog odbora Faruk Agović i predsjednik Foruma mladih SDP Crne Gore Emir Hadžimušović.