Generalni sekretar

Stefan Jelić, diplomirani politikolog

NADLEŽNOSTI GENERALNOG SEKRETARA:

Generalni sekretar Foruma mladih SDP Crne Gore pored toga što rukovodi radom Generalnog sekretarijata:

  • stara se o organizacionom i svakom drugom jačanju Foruma mladih SDP Crne Gore;
  • koordinira u saradnji sa Predsjednikom Foruma mladih, rad odbora Glavnog grada, Prijestonice i Opštinskih odbora;
  • stara se o realizaciji odluka Predsjedništva i Glavnog odbora;
  • stara se o arhivskoj građi Foruma mladih;
  • održava bazu članstva Foruma mladih;
  • predlaže Predsjedništvu članove Generalnog sekretarijata i utvđuje njihova konkretna zaduženja;
  • priprema izvještaj o radu Foruma mladih SDP Crne Gore;
  • obavlja i druge poslove u skladu sa Satutom.