Predsjednik

Emir Hadžimušović, diplomirani ekonomista

NADLEŽNOSTI PREDSJEDNIKA:

Predsjednika FM SDP CG bira Kongres FM SDP CG a mandat mu počinje danom izbora na tu funkciju.

Predsjednik  FM SDP CG:

  • predstavlja i zastupa FM SDP CG, i rukovodi njegovim radom;
  • obezbjeđuje jedinstveno i cjelovito funkcionisanje svih organa FM SDP CG;
  • odgovoran je za sprovođenje utvrđenih ciljeva i politike FM SDP CG;
  • saziva i po pravilu predsjedava sjednicama GO i Predsjedništva;
  • predlaže članove Predsjedništva i Generalnog sekretara;
  • predlaže sazivanje Kongresa;
  • podnosi izvještaj o radu Kongresu FM SDP CG, i
  • obavlja i druge poslove u skladu sa Satutom, odlukama Kongresa i odlukama GO i Predsjedništva.